Решение №89

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  пета   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.З-2/2//16.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становището на постоянната комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто чл. 27, ал.3-5 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост вр. чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност вр. чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, с 13 гласа -за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 89

1. Да бъде отдаден под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване  имот № 008003, находящ се в землището на с. Макоцево с площ от 2.115 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IX-та категория, находящ се в местността „Камен дол“ с акт за публична общинска собственост № 2216/21.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 08.05.2015 г., том III, № 151.

2. Определя срок на договора – 3 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

3. Определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7/22.02.2016 г. на ОбС както следва:

3.1. За имот № 008003 – 40.19 лв.

         Цената е формирана по следната формула: 2.115 дка площ х 19.00 лв. за „Нива“ IX-та категория = 40.19 лв.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини