Решение №88

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  пета   точка  от  дневния  ред:

 

            След направеното предложение № 46.00-1/1//16.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становището на постоянната комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда и проведеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто чл. 27, ал. 3-4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) във връзка с чл. 198п, ал. 1, предложение първо ЗВ, чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността  на асоциациите по водоснабдяване и канализация, издаден от Министреството на регионалното развитие, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства - Кирил Николов, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 88

 

        1. Съгласува текста на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него.

        2. Упълномощава кмета на община Горна Малина в качеството му на представител на община Горна Малина в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. София, да представи позицията на общината на заседание на Общото събрание на АВиК и гласува решение за приемане текста и сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги със съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ЕООД – гр. София.

        3. Упълномощава кмета на община Горна Малина в качеството му на представител на община Горна Малина в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. София, да гласува решение за упълномощаване Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. София да подпише договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него със съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ЕООД – гр. София, след провеждане на процедурите по реда на Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Връща

Новини