Решение №87

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

 

 

След направеното предложение № 61.00-27/05.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто чл. 27, ал. 3-4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 87

 

Приема отчета за изпълнението на Общински план за действие на община Горна Малина за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение  (2015-2020) за 2015 г.

Връща

Новини