Решение №86

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

 

 

След направеното предложение № 24.00-110/1/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина,становище на постоянната комисията по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване, станалите разисквания и направени и гласувани предложения,на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, вр. решение №7 по протокол №1 от 15.02.2013г., вр. решение № 229 по протокол № 9 от 16.12.2013 г. на Общински съвет Горна Малина, вр. писмо от Дирекция „Социално подпомагане” вх. № 24.00-110/16.12.2015 г. по описа на Община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 не гласува – Величка Ангелова, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 86

 

Изменя и допълва свое решение №7 по протокол №1 от 15.02.2013г. на ОбС Горна Малина, изменено и допълнено с решение № 229 по протокол № 9 от 16.12.2013 г., изменено и допълнено с решение № 184 по протокол № 8 от 28.10.2014 г. на Общински съвет Горна Малина, както следва:

 

  1. 1.                            Избира за председател Цветанка Стоянова Иванова, зам.-кмет на община Горна Малина на мястото на Величка Ангелова Ангелова;
  2. 2.                            Избира за член Величка Ангелова Ангелова – общински съветник;
  3. 3.                            Избира за член Димитър Димитров, управител на Домашен социален патронаж – Горна Малина на мястото на Иван Михайлов Иванов;
  4. 4.                            Допълва членове: Радослава Стоянова, отговорник Пенсионерски клуб с. Априлово и Мария Лесова, секретар при НЧ „Христо Ботев 1919” с. Долно Камарци.

Връща

Новини