Решение №84

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение по молба № 94.М-6/13.01.2016г. от Методи Илиев Райчев, становище на постоянната комисията по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2, изречение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 13 от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства - Иван Ников, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 84

 

1. Отлага разглеждането на молбата на Методи Илиев Райчев от с. Априлово № 94.М-6/13.01.2016г. за отпускане на еднократна финансова помощ, тъй като не са представени всички необходими документи.

2. След представяне на необходимите документи/декларация/ да се гласува на следващо заседание.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини