Решение №81

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.И-143/1//28.12.2015г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 3, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 81

         Да бъде отдаден на д-р Ирина Тодорова – ОПЛ рег. № 2222111509-ОПЛ под наем за срок от 5 години без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на нуждите на населението на с. Долно Камарци от здравна помощ,  лекарски кабинет с обща площ от 25.00 кв. м., находящ се в масивна сграда на два етажа – за АТЦ, поща, кметство, здравна служба с обща застроена площ от 260.00 кв. м, в УПИ VII, кв. 16  по регулационния план на с. Долно Камарци, община Горна Малина – съгласно акт за общинска собственост № 42/12.10.1998 г., вписан в книгите по вписване от 30.09.2008 г., том ХІ, № 124 при Агенция по вписвания - Служба по вписвания гр. Елин Пелин.

Определя наемна цена на месец в размер на 27.00 лв. (двадесет и седем лева) с ДДС.

Цената е формирана по следната формула: 25.00 кв. м площ х 0.60./кв. м (месечен наем за индивидуална лекарска практика и лекарска практика, регистрирана по ЗЛЗ на основен кабинет за 1 кв. м.) х 1.5 (коефициент за площ  от 21 до 40 кв. м)х 20 % ДДС = 27.00 лв. с ДДС на месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договор за наем при условията, описани по-горе.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини