Решение №80

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-17/13.01.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 3, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 80

 

         Да бъде отдаден на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ”, БУЛСТАТ: 131210649, представлявана от д-р Орлин Ивайлов Александров, ЕГН: 7305146347, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 32, вх. 6, ет. 4, ап. 95 под наем за срок от 10 години без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на нуждите на населението на с. Горна Малина от стоматологична помощ,  стоматологичен кабинет с площ от 20.00 кв. м, заедно със стоматологичното  оборудване, ½ чакалня и санитарен възел, находящи се на I-я етаж в сградата на „Здравна служба“ с. Горна Малина, с акт за общинска собственост № 32/08.10.1998 г.

           Определя наемна цена на месец в размер на 25.92лв. (двадесет и пет лева и деветдесет и две стотинки) с ДДС.

Цената е формирана по следната формула: 20.00 кв. м площ х 0.60 лв./кв. м (месечен наем за индивидуална лекарска практика и лекарска практика, регистрирана по ЗЛЗ на основен кабинет за 1 кв. м) х 1.8 (коефициент за площ  до 20 кв. м)х 20 % ДДС = 25.92 лв. с ДДС на месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договор за наем при условията, описани по-горе.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини