Решение №79

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-18/13.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 3, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 79

 

         Да бъде отдаден на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина”, БУЛСТАТ: 130452399, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Острец” № 24, вх. „Б“, ет. 3, ап. 24, представлявана от д-р Христо Стефанов Стоилов, ЕГН: 7112266760 под наем за срок от 10 години без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на нуждите на населението на с. Чеканчево от стоматологична помощ,  стоматологичен кабинет с площ от 12.00 кв. м, заедно със стоматологичното  оборудване, ½ чакалня и санитарен възел, находящи се в сградата на „Здравна служба“ с. Чеканчево, с акт за общинска собственост № 72/28.06.1999 г.

Определя наемна цена на месец в размер на 15.55 лв. (петнадесет лева и петдесет и пет стотинки) с ДДС.

Цената е формирана по следната формула: 12.00 кв. м площ х 0.60 лв./кв. м (месечен наем за индивидуална лекарска практика и лекарска практика, регистрирана по ЗЛЗ на основен кабинет за 1 кв. м) х 1.8 (коефициент за площ  до 20 кв. м.)х 20 % ДДС = 15.55 лв. с ДДС на месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договор за наем при условията, описани по-горе.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини