Решение №76

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-35/16.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 76

 

            1. Да бъде отдаден под наем след провеждане на процедура – търг с явно наддаване за срок от 10 години, имот – частна общинска собственост, представляващ масивна сграда на един етаж „Млекопункт” с площ от 50 кв. м, находящ се в УПИ XI, кв. 38 по регулационния план на с. Горна Малина, Софийска област, актуван с АОС № 375/12.01.2001г.

            2. Определя начална тръжна цена в размер на 93.60 лв. с ДДС.

            Цената е формирана с решение № 36 от 2011г. на ОбС Горна Малина по следната формула: 50 м2 х 1.20 лв. х 1,3 коефициент за площ х 20% ДДС.

            3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем и да сключи договор със спечелилия кандидат.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини