Решение №74

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение 61.00-33/17.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 1, ал. 4, ал. 6, ал. 12, вр. чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху  добавената стойност, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 - не гласува – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 74

 

1. Отменя свое решение № 20 по протокол № 5 от 29.12.2015 г.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договори за наем без провеждане на търг или конкурс за имотите от общинския поземлен фонд, посочени в протокол от 25.01.2016 г., изготвен съгласно чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от комисия от длъжностни лица при общинската администрация на основание заповед № 120/21.04.2015 г., изменена със заповед № 208/16.06.2015 г. и двете на Кмета на Община Горна Малина, след заплащане на наемната цена, определена с Решение № 48 по протокол № 7 от 22.02.2016г.

3. Определя минимален срок на договорите – 5 стопански години.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини