Решение №72

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-112/1//18.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23, ал. 2, предложение четвърто чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 от Наредба №16 от 30 юли 2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 72

  1. 1.      Отменя свое решение № 13 по протокол № 4 от 09.12.2015 г. и вместо него постановява:

             Дава съгласие община Горна Малина да  реализира проект „Партньорство за местно икономическо развитие” по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и да участва в местна инициативна група „Елин Пелин – Горна Малина“, при следните условия:

            1.1 Водещ партньор: община Елин Пелин;

            1.2. Представител на община Горна Малина в партньорството – инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина;

            1.3. Дейностите по проекта ще се изпълняват във всички населени места на територията на двете общини – община Горна Малина и община Елин Пелин.

            2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини