Решение №70

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След станалите разисквания по № 26.00-239/1//17.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 70

 

            Разрешава изработването на подробни устройствени планове – парцеларни планове /ПУП-ПП/  за трасета на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 0046012, м.”Романов дол”, по КВС на землището на с. Белопопци, община Горна Малина, с които се засягат:

            1.213 кв.м. от ПИ №000431 по КВС за землището на с.Белопопци, с начин на трайно ползване „местен път”, публична общинска собственост;

            2.61 кв.м. от ПИ №000289 по КВС за землището на с.Белопопци, с начин на трайно ползване „пасище-мера”, частна общинска собственост;

            3.174 кв.м. от ПИ №000429 по КВС за землището на с.Белопопци, с начин на трайно ползване „местен път”, публична общинска собственост;

            Изработването и съгласуването на ПУП-ПП следва да бъде възложено от ”НИЯ 2007” ЕООД, изцяло за сметка на дружеството.

            С настоящото решение Общински съвет Горна Малина утвърждава приложеното задание и трасе по реда на чл.125 ЗУТ.

            Общински съвет Горна Малина дава съгласие по реда на чл.192, ал.5 ЗУТ за учредяване на право на прокарване на електрически кабел за електрозахранване и водопровод за водоснабдяване на ПИ №0046012, м.”Романов дол”, по КВС на землището на с. Белопопци, община Горна Малина, след влизане в сила на парцеларните планове.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини