Решение №67

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

 

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

След станалите разисквания по № 61.00-21/13.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисията по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 35, ал. 1, предложение първо от Закона за общинската собственост, вр. чл. 41, ал. 1, т. 1 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства - Димитър Нарлийски, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 67

 

Да бъде открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ II – за фурна, кв.29 по регулационния план на с. Стъргел, община Горна Малина с площ по скица от 650 кв.м /шестстотин и петдесет квадратни метра/, ведно с масивна сграда на един етаж със застроена площ от 170.00 кв. м и масивна сграда с обслужващо предназначение със застроена площ от 44.00 кв. м, при начална тръжна цена от 24 050.00 /двадесет и четири хиляди и петстотин/ лева с ДДС.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини