Решение №66

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

 

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-9/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2-3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 66

 

1.Приема бюджета на Община Горна Малина за 2016 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 6 139 636 лв., в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 192 304 лв. /приложение № 1/, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 063 067 лв.

1.1.1.2. Финансиране в размер на – -769 лв.;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2014 година в размер на 130 006 лв. /приложение № 2/

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 957 332 /приложение № 3/, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 310 890 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 270 716  лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 775 000 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 372 600  лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на

 80 300 лв.

  1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 322 100  лв.

1.1.2.5.  Предоставени трансфери в размер на 429 940 лв.

1.1.2.6.  Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма в размер на 1 516 992 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на  -39 000 лв.

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на - 405 908   лв.

1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 година в размер на 98 702 лв. /Приложение 4/

1.2. По разходитев размер на 6 149 636 лв., разпределени по функции и дейности, както следва:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 192 304 лв. /приложение № 5/;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

309 550 лв. /приложение № 6/;

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 637 782 лв. /приложение № 7/, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 46 000 лв. и капиталови разходи в размер на 1 938 952 лв. /приложение № 8/;

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Утвърждава разходи за заплати през 2015 г. за делегирани държавни отговорности, без звената от системата на Народната просвета, които прилагат системата за делегираните бюджети, дофинансиране и местни отговорности /внесено е отделно предложение/;

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     3.1. Членски внос в размер на 1 960 лв. /внесено е отделно предложение/;

     3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – дейност 122 в размер на 9 200 лв.;

     3.3. Субсидии за:

3.3.1. Дофинансиране на читалищната дейност в размер на 17 600 лв. /внесено е отделно предложение/;

            3.3.2. За функциониране на два спортни клубове – 38 300 лв. /внесено е отделно предложение/;

     3.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнително условие по предоставяне и отчитане на целевите средства;

4. Приема следните лимити на разходи:

     4.1. СБКО – в размер на 3 % от планираните средства за работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

     4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 6 200 лв. /внесено е отделно предложение/;

     4.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет в размер на 4 600 лв. /внесено е отделно предложение/;

     4.4. Други разходи – 910 лв. – разходи за погребения /внесено е отделно предложение/.

5. Утвърждава списък на длъжностите на лицата, които имат право на транспортни разноски:

5.1. за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно /внесени са две отделни предложения/;

6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатния персонал на общинските предприятия по дейност 714 „Спортни база и спорт за всички”;

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз в размер на 3 215 545 лв. /внесено е отделно предложение/;

8. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен на бюджета на община Горна Малина /внесено е отделно предложение/;

9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2016 година и прогнозни показатели за 2017 , 2018  и 2019 година.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2016 г в размер на 30%.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи ,които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 5%.

12. Определя размера на предвидените за събиране просрочени вземания, който се предвижда да бъдат събирани през 2016 година в размер на 43 713 лв. или

6,6 %;

13.Определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата , които се финансират 65% от приходите от продажби, съгласно Приложение 9.

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

    14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

    14.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

    14.3. В изпълнение на правомощията си по т. 12.1 кметът издава заповеди;

    14.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;

15. Възлага на кмета:

    15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;

    15.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;

    15.3. Да организира разпределяне на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределянето;

    15.4. Да информира Общински съвет в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

    15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

    15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и Министерството на финансите;

16. Упълномощава кмета :

    16.1 да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

    16.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по – късно от края на 2016 г.;

   16.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

   16.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 , ал.1 , т.4 от ЗПФ.

   16.5. Във всички останали случаи , при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за  предоставянето им по решение на общинския съвет.

17. Упълномощава кмета:

   17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнението на Общинския план за развитие;

   17.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

   17.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като несе променя предназначението на средствата в края на годината.

18. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини