Решение №65

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

 

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

            След направеното предложение № 61.00-14/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища и Решение на Министерския съвет № 859/03.11.2015г. за разчетени натурални и стойностни показатели, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 65

 

Утвърждава сумата от 17 600 лева за допълнително финансиране на народните читалища и читалищното сдружение от общината над определената държавна субсидия за 2016 г. и бюджетите им, разпределени както следва:

           

Населено

 Място

Наименование

на

народното

читалище

Утвърдена

численост

за

2016 г.

Стандарт (7080лв.)

До-

финан-

сиране от ОбГМ

Бюджет

 2016 г.

 

          1

                  2

      3

4

5

6

1. Априлово

„Светлина 

   1927”

 

1.5

 

10620

 

0

 

10 620

2. Байлово

„Елин Пелин –

   1922”

 

2.5

 

17700

 

1290

 

18 990

3. Белопопци

„Съзнание –

   1925”

 

1.5

 

10620

 

1290

 

11 910

4. Гайтанево

„Паисий Хилендарски 1927”

    

 

 0.5

 

 

3540

 

 

785

 

 

4 325

5. Горна

    Малина

„Васил Левски –

  1929”

 

3.0

 

21240

 

2590

 

23 830

6. Горно

    Камарци

„Христо Ботев-

   2010”

 

0.5

 

3540

 

635

 

4 175

7. Долна

    Малина

„Васил Левски –

  1943”

 

0.5

 

3540

 

990

 

4 530

8. Долно

    Камарци

„Христо Ботев

  1919”

 

1.5

 

10620

 

1290

 

11 910

9. Макоцево

„Просвета  1918”

 

0.5

 

3540

 

935

 

4 475

10.Негушево

„Възраждане –

   1922”

 

0.5

 

3540

 

785

 

4 325

11.Осойца

„Никола К. Савов- 1922”

 

1.0

 

7080

 

1140

 

8 220

12.Саранци

„Пробуда – 1903”

 

0.5

 

3540

 

1485

 

5 025

13.Стъргел

„Христо Г.

   Данов – 1922”

 

0.5

 

3540

 

1485

 

5 025

14.Чеканчево

„Отец Паисий –

   1919”

 

0.5

 

3540

 

1085

 

4 625

15. Горна Малина

Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”

 

 

 

0

 

 

 

0

                                  

 

 

1815

 

 

 

1 815

ОБЩО:

 

15.0

106 200

17 600

123 800

Словом: Сто двадесет и три хиляди и осемстотин лева.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини