Решение №64

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

            След направеното предложение № 61.00-16/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г., съгласно чл. 40в от Закона за народната просвета, Наредба № 1/23.05.2014 г. на МОНза условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена,  с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 64

 

1. Утвърждава списъците на пътуващите учители и на помощния персонал в училищата и в ОДЗ на територията на община Горна Малина по длъжности и по маршрути (от Приложение 1).

2. Заплащането на пътните разходи на педагогическия и на помощния персонал да бъде  в размер на 100% от фактическите разходи при представяне на разходно оправдателни документи (билети и/или карти за автомобилен транспорт, фактура за заредено гориво от ЛМПС, съгласно Наредба № 1/23.05.2014 г. на МОН).

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини