Решение №63

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 7  от 22.02.2016г.

на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

            След направеното предложение № 61.00-3/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 3-4 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,  с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 63

 

            Утвърждава месечните разходи за заплати през 2016г. за местните дейности и дофинансиране, както следва:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  • „Местни отговорности”

 

Наименование на дейностите

Ср-ва за раб. запл. за:

Всичко

І трим.

Ср-ва за раб. запл. за:

Всичко

ІІтрим.

Ср-ва за раб. запл. за:

Всичко

ІІІтрим.

Ср-ва за раб. запл. за:

Всичко

ІVтрим.

Общо

2016 г.

Брой персонал

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Дейност 123 „Общински съвет”

1520

1520

1521

4561

1521

1521

1521

4563

1521

1521

1521

4563

1521

1521

1521

4 563

18250

1.0

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“

4 250

4 250

4 250

12750

4280

4280

4280

12840

4280

4280

4280

12840

4280

4280

4280

12840

51 270

7.0

Дейност 619 „Др. дейности по ЖС и РР”

1810

1810

1810

5430

1810

1810

1810

5430

1810

1810

1810

5430

1840

1840

1840

5520

21810

3.0

Дейност 629 „Др. дейности по ООС”

551

551

551

1553

551

551

551

1653

560

560

560

1 680

560

560

564

1684

6670

1.0

Дейност 898 „Други дейности на икономиката”

1514

1514

1514

4542

1514

1514

1514

4542

1514

1514

1514

4542

1514

1514

1516

4544

18 170

2.0

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”

3280

3280

3280

9840

3280

3280

3280

9840

3280

3280

3280

9840

3280

3280

3280

9840

39360

6.0

„Дофинансиране”

Дейност 122 „Общинска администрация /трудови/”

11390

6690

6690

24770

6690

6690

6690

20070

6690

6690

6690

20070

6690

6690

6690

20070

84980

10.0

                                       

 

 


Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини