Решение №62

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 7  от 22.02.2016г.

на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

            След направеното предложение № 61.00-11/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 84, чл. 67, ал. 6, чл. 82, ал. 4, чл. 83, ал. 2 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 62

 

Одобрява разработения индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г., който ще бъде част от проекта за общинския бюджет от финансиращите органи: „ДФ „Земеделие“ – РА и Националния фонд в табличен вид, както следва:

 


Индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г.

 

Наименование на проекта

Източник на финан-сиране

Салдо към 01.01.2016 г.

§ 95-01

Постъпления от финансиращия орган

Разходи

Салдо към 31.12.2016 г.

§ 95-07

Главница

§ 63-01

                      

ДДС

§ 63-01

Възстано-вена лихва

 § 63-02

Инфрастр. обекти

§ 52-06

Придобиване на други ДМА

  1. 1.     „Подобряване на туристическата инфраструктура и съоръженията за посетители в община Горна Малина като предпоставка за развитие на интегриран селски туристически продукт в с. Белопопци“

ДФ „Земеделие“ – РА

7

 

60 014

-7

60 014

-

-

  1. 2.     „Облагородяване на екопътека и пространствата около нея „Паметник Арабаконак“ до извора на р. Бебреш през стара мандра в землището на с. Стъргел“

ДФ „Земеделие“ – РА

27817

 

27 809

-8

27809

-

-

  1. 3.     „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Горна Малина“ – ІІІ етап

ДФ „Земеделие“ – РА

6

 

22 122

-6

22122

 

-

  1. 4.     „Изграждане на екопътека „Андрешково блато”- параклис „Св.Никола”

ДФ „Земеделие“ – РА

 

175 300 - аванс

 

 

175 300

 

 

  1. 5.     Туристическа зона „Чешмите” с.Негушево

ДФЗ – РА

 

180 300 -аванс

 

 

180 300

 

 

  1. 6.     „Основен ремонт на общински пътища SFO – 2170 и SFO – 3172

ДФ „Земеделие“ – РА

 

2 500 000 -аванс

 

 

2 500 000

 

 

  1. 7.     „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – Горна Малина”

Национален фонд

 

100 000 -     аванс и

150 000 – междинно плащане

 

 

250 000

 

 

ВСИЧКО:

 

27830

3 105 600

109 945

-21

3 215 545

 

-

 

 


 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини