Решение №61

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-5/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на общината, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72/30.12.1986 г. и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС 115/03.06.2004 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 61

 

            Утвърждава средствата за командировки в страната и чужбина за 2016 г. на председателя на ОбС и на кмета на общината, както следва:

 

Чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в страната, приета с ПМС 72/30.12.1986 г.:

Длъжности

§§

План 2016 г.

Решение на ОбС

1

2

3

4

- Председател на ОбС

10-51

900

 

- Кмет на общината

10-51

900

 

 

Чл. 3, ал. 2 от Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС 115/03.06.2004 г.:

 

Длъжности

§§

План 2016 г.

Решение на ОбС

1

2

3

 

- Кмет на общината

10-52

2 600

 

- Председател на Общински съвет

10-52

2 600

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини