Решение №60

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-4/13.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 86 от Закона за местните данъци и такси и предложена план-сметка, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 60

 

  1. 1.      Утвърждава план-сметка за едно лице за 1 храноден в Домашен социален патронаж с. Негушево за 2016г., както следва:

 

Първи вариант – обяд с хляб

-          Храна 2.40 лв.

-          Вода 0.08 лв.

-          Съответна част ел.енергия 0.88 лв.

-          Други 0.22 лв.

Обща стойност: 3.62 лв.

           

            Втори вариант – обяд, вечеря, хляб

-          Храна 3.19 лв.

-          Вода 0.10 лв.

-          Съответна част ел.енергия 1.09 лв.

-          Други 0.22 лв.

Обща стойност 4.60 лв.

 

            2. Разходите за гориво в размер на 1.15 лв.  да не се калкулират, а да бъдат за сметка на общинския бюджет в „Местни отговорности”.

            3. Таксите се начисляват и събират от длъжностните лица в Домашен социален патронаж с. Негушево и се внасят в общинския бюджет до 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини