Решение №58

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

            След направеното предложение № 61.00-7/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43 от ПМС 380 от 29.12.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 58

 

            1. Утвърждава списък и съответните маршрути на длъжностните лица от община Горна Малина, които имат право на транспортни разходи, както следва:

„Общинска администрация“ – (с писмо от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ихтиман, изх. № 10-18-05-640#1/25.11.2015 г. няма регистрирани безработни лица):

 

„Домашен социален патронаж“ с. Негушево - (с писмо от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ихтиман, изх. № 20-18-05-173/30.10.2015 г. няма регистрирани безработни лица с посочените образование, квалификация и  трудов стаж)

 

2. Заплащането на пътните разходи да бъде в размер на 80 на сто от фактическите разходи, при предоставяне на разходно – оправдателни документи /билети, карти за автомобилен транспорт /.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини