Решение №56

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

            След направеното предложение № 61.00-8/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 56

            Утвърждава преходни салда от 2015г. в делегираните от държавата дейности в размер на 130 006 лв. и в местните отговорности в размер на 98 702 лв., както следва:

 

„Делегирани държавни отговорности” /приложение № 2/

 

-          Дейност 122 „Общинска администрация” – 10 452 лв.

Наименование на разходите

§§

Разчет 2016 г.

Предл. от ОбС

 
 

Издръжка

10 00

10 452

 

 

Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност” – 9 389 лв.

Наименование на разходите

§§

Разчет 2016 г.

Предл. От ОбС

 
 

Издръжка

10-00

9 389

 

 

 

 

Дейност 282 „ОМП и поддържане на запаси и мощности” – 10 000 лв.

Наименование на разходите

§§

Разчет 2016 г.

Предл. От ОбС

 
 

Издръжка

10-00

10 000

 

 

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия” – 26 132 лв.

Наименование на разходите

§§

Разчет 2016 г.

Предл. От ОбС

 
 

Издръжка

10-00

26 132

 

 

Дейност 322 „Общообразователни училища” – 39 413 лв.

Наименование на разходите

§§

СОУ „Христо Ботев”

с. Г. Малина

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Априлово

ОУ „Отец Паисий”

с. Долно Камарци

Издръжка

10-00

17 002

8 598

6 007

В т .ч.по НП ИКТ

52-01

 

6 570

 

Временно съхр. средства на разпореждане

88-03

-107

-7463

-216

Общо:

 

17 129

16 061

6 223

Дейност 389 „Други дейности по образование” – 24 451 лв.

Наименование на разходите

§§

СОУ „Христо Ботев”

с. Г. Малина

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Априлово

ОУ „Отец Паисий”

с. Долно Камарци

Издръжка

10-00

24 451

 

-

Дейност 326 „Професионални паралелки” – 207  лв.

Наименование на разходите

§§

СОУ „Христо Ботев”

с. Г. Малина

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Априлово

ОУ „Отец Паисий”

с. Долно Камарци

Стипендии

40-00

207

-

-

Дейност 713 „Спорт за всички” – 1 338 лв.

Наименование на разходите

§§

СОУ „Христо Ботев”

с. Г. Малина

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

с. Априлово

ОУ „Отец Паисий”

с. Долно Камарци

ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” с. Г. Малина

Издръжка

10-00

1 135

203

 

 

 

 

Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ” – 8 624 лв.

Наименование на разходите

§§

ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” с. Г. Малина

Издръжка

10-00

8 624

„Местни отговорности” – 98 702 лв. покрива структурния дефицит по разходите в тези дейности.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини