Решение №54

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-15/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 1, т. 3,  ал. 3, т. 2 и ал. 5, т. 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 - не участва в гласуването – Иванка Младенова, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 54

 

Утвърждава средствата за дофинансиране на учебните заведения, както следва:

 

Учебни заведения

Разчет 2016 г.

/лева/

Предложения на ОбС

Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”

ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“ с. Горна Малина и две присъединени групи в с. Априлово и с. Долно Камарци

 

 

129 200,00

 

Дейност 322 „Общообразователни училища”

СОУ „Христо Ботев“ с. Горна Малина

3214,00

 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Априлово

15480,00

 

ОУ „Отец Паисий“ с. Долно Камарци

8256,00

 

Приходи от наеми

СОУ „Христо Ботев“ с. Горна Малина

13860,00

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

не участва в гласуването

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини