Решение №50

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 7  от 22.02.2016г.

на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-12/11.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ПМС 67/14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, с  13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 50

 

Утвърждава месечните разходи за заплати през 2016 г. за делегираните държавни дейности, както следва:


Приложение №1

Делегирани държавни отговорности

Наименование на дейностите

Численост

Средства за раб. заплата за:

Всичко I-во трим.

Средства за раб. заплата за:

Всичко II-ро трим.

Средства за раб. заплата за:

Всичко III-ро трим.

Средства за раб. заплата за:

Всичко IV-ро трим.

Общо 2016 г.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Дейност 122 „Общинска администрация”

38.5

30 490

30 490

30 490

91 470

30 490

30 490

30 490

91 470

30 490

30 490

30 490

91 470

39100

30 490

30 490

100 080

374 490

Дейност282 „Отбранително – мобилизационна подготовка”

5.0

2 730

2 730

2 730

8 190

2 730

2 730

2 730

8 190

2 730

2 730

2 730

8 190

2 730

2 730

2 730

8 190

32 760

Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”

29.0

17 939

17 939

17 939

53 817

17 939

17 939

17 939

53 817

17 939

17 939

17 939

53 817

17 939

17 939

17 942

53 820

215 271

Дейност 431 „Детски ясли”

2.0

1 260

1 260

1 260

3 780

1 260

1 260

1 260

3 780

1 260

1 260

1 260

3 780

1 260

1 260

1 260

3 780

15 120

Дейност 437 „Здравни кабинети в училища и ОДЗ”

2.0

1 360

1 360

1 360

4 080

1 360

1 360

1 360

4 080

1 360

1 360

1 360

4 080

1 360

1 360

1 360

4 080

16 320


Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини