Решение №49

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение от г-н Николай Стоилов – общински съветник по предложение № 24.00-8/1/17.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, искане  вх. № 24.00-8/22.01.2016г. по описа на община Горна Малина от директора на ОД „Земеделие“ Софийска област, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 37в, ал. 16, изречение второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 - не участва в гласуването - Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 49

 

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите - полски пътища на ползвателите, посочени в писмо вх. № 58.00-4/09.02.2016 г. по описа на община Горна Малина, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2015 – 2016 г., по цена в размер за землището, както следва:

 

Землище

Размер на средното годишно рентно плащане, лв./дка без ДДС

Нива

Трайно насаждение

Пасища, мери и ливади

 1. 1.                   

Априлово

18.00

-

18.00

 1. 2.                   

Байлово

18.00

-

18.00

 1. 3.                   

Белопопци

18.00

-

18.00

 1. 4.                   

Гайтанево

25,00

20,00

18.00

 1. 5.                   

Горна Малина

18.00

-

18.00

 1. 6.                   

Горно Камарци

18.00

-

18.00

 1. 7.                   

Долна Малина

18.00

-

18.00

 1. 8.                   

Долно Камарци

18.00

-

18.00

 1. 9.                   

Макоцево

18.00

-

18.00

 1. 10.               

Негушево

18.00

-

18.00

 1. 11.               

Осойца

18.00

-

18.00

 1. 12.               

Саранци

18.00

-

18.00

 1. 13.               

Стъргел

18.00

-

18.00

 1. 14.               

Чеканчево

18.00

-

18.00

 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договори с ползвателите, след заплащане на сумите за определените за ползване полски пътища.

3. Задължава ползвателите, на които са предоставени полските пътища, да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска 2016-2017 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва в гласуването

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини