Решение №48

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение от г-н Николай Стоилов – общински съветник по предложение № 61.00-28/11.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се – 2-ма, 1 - не участва в гласуването - Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 48

 1. Отменя свое решение № 94 по протокол № 4  от 13.02.2012  г.

2. Приема Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост, както следва:

 Начин на трайно ползване

 

Категория - лв./дка за година

I

II

ІІI

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ниви

30,00

25,00

22,00

19,00

Ливади

11,00

10,00

Пасища, мери

11,00

10,00

Пасища с храсти

7,00

Храсти

6,00

На основание чл. 45 от Закона за данък върху  добавената стойност, върху цената не се начислява ДДС.

 

3. Отдаването под наем да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване, организиран съгласно Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Горна Малина.

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор със спечелилия търга кандидат.

5. Упълномощава кмета на общината да сключи анекси към съществуващите договори.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва в гласуването

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

Х

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини