Решение №46

яну 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 29.01.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета   точка  от  дневния  ред:

 

 

След направеното предложение № 91.00-4/11.01.2016г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на общината, станалите разисквания, на основание чл. 38, ал.1, чл.44, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.12 и т.23, чл.27, ал.3-5 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, изречение второ от Закона за общинската собственост със 7 гласа-за, 6-ма отсъстват, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 46

 

1. Актуализира Програмата за управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост за 2016 г. на община Горна Малина,  като от Приложение № 5 Описание на имоти – частна общинска собственост, за които общината има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2016 г. (продажби по чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост), за частта на с. Горна Малина, точка 1, изважда  УПИ ІХ, кв. 25 с площ от 445м² и МС с площ от 135м².

 

Поименно гласуване

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

отсъства

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини