Решение №45

яну 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 29.01.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета   точка  от  дневния  ред:

 

 

След направеното предложение № 48.00-1/3/13.01.2016г. от кмета на общината, станалите разисквания и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3-5, чл. 38, ал.1, чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация със 7гласа, 6-ма отсъстват, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 45

 

І. Одобрява кандидатстването на Община Горна Малина по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” и дава съгласие:

1. да бъде създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

2. да се поддържат услугите за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

           ІІ. Предоставя сграда частна общинска собственост с АОС № 28 / 15.07.1998 г., с местонахождение на имота с. Горна Малина, парцел ІХ, кв. 25, за нуждите на  Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички фактически и правни действия, произтичащи от изпълнението на това решение.

Поименно гласуване

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

отсъства

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

отсъства

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини