Решение №43

яну 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 29.01.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

 

След направените предложения, станалите разисквания, проведеното гласуване и на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 7 гласа-за, против-няма, въздържали се-няма, 6 отсъстват, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 43

 

Създава постоянна комисия по транспорт, електроснабдяване, вик, селско и горско стопанство и опазване на околната среда към Общински съвет Горна Малина в състав:

Председател:  Димитър Николов Нарлийски

Членове:         Анка Кръстанова Ненова

Йордан Петров Алексиев

Иванка Младенова Младенова

Величка Ангелова Ангелова

Връща

Новини