Решение №39

яну 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 29.01.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

 

След направените предложения, станалите разисквания, проведеното гласуване и на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 7 гласа-за, против-няма, въздържали се-няма, 6 отсъстват, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 39

 

Създава постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция към Общинския съвет в състав:

Председател:  Николай Атанасов Стоилов

Членове:         Йоана Стоилова Добрева

Иван Николов Ников

Ивайло Митков Илиев

Здравка Йорданова Йорданова

Връща

Новини