Решение №38

яну 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 29.01.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

 

След направените предложения, станалите разисквания, проведеното гласуване и на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 7 гласа-за, против-няма, въздържали се-няма, 6 отсъстват, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 38

 

            Създава постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет към Общинския съвет в състав:

            Председател: Йоана Стоилова Добрева

            Членове:         Анка Кръстанова Ненова

                        Димитър Николов Нарлийски

Николай Атанасов Стоилов

Иван Николов Ников

Връща

Новини