Решение №37

яну 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 29.01.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

 

След проведеното тайно гласуване, обявяване на резултатите от комисията по избора на председател на ОбС и на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение първо и ал.2, предложение четвърто, чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 и чл. 10, ал. 3, изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, потвърден с решение № 6 по протокол № 3/25.11.2015г., със 7 гласа-за, Общинският съвет прие

 

 

РЕШЕНИЕ № 37

 

 

Избира Емил Христов Найденов за председател на Общински съвет Горна Малина.

Връща

Новини