Решение №36

яну 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 29.01.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

 

          След направените  предложения и проведеното гласуване, на основание чл.24, ал.1 във връзка с чл.21,ал.1,т.1, чл.27, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА и чл.8, ал.3, вр.ал.2 от Правилника зае организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 9 гласа-за, против-няма, въздържали се-3, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №36

        

Създава временна комисия, която да организира и проведе избора на председател на Общински съвет Горна Малина в състав:

          Председател: Димитър Нарлийски

          Членове:        Анка Ненова

                                 Йоана Добрева

Връща

Новини