Решение №35

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение от г-жа Иванка Младенова – общински съветник, станалите разисквания, проведено гласуване по предложение  № 61.00-115/04.12.2015 г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - 2, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 35

 

Средствата от резерва в размер на 96 000 лв. да бъдат разпределени, както следва:

1. 17 000 лв. да бъдат пренасочени към „Местни дейности”, дейност 604 „Осветление на улици и площади“, § 10-16 „Вода, горива и енергия” ;

2. 16 000 лв. да бъдат пренасочени към „Дофинансиране”, дейност 322 „Общообразователни училища” за издръжка на ОУ „Отец Паисий” с. Долно Камарци”.;

3. 17 400 лв. да бъдат пренасочени към  „Дофинансиране”, дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ” за ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” с. Горна Малина по следните параграфи: § 02-08 „Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение” – 7 400 лв. и § 10-16 „Вода, горива и енергия” – 10 000 лв.;

4. 5 860 лв. да бъдат пренасочени към „Дофинансиране”, дейност 738 „Читалища” за следните читалища в общината: 4 500 лв. за Народно читалище „Васил Левски” с. Горна Малина за обезщетяване н пенсиониращ се служител; 600 лв. за Народно читалище „Христо Ботев-2010” с. Горно Камарци за обезщетение за неизползван отпуск на напускащ служител и 600 лв. за Народно читалище с. Долно Камарци” за текущTи разходи; 160 лв. за осигуряване на допълнителни средства за НЧ „Христо Ботев-2010” с. Горно Камарци за покриване на разходите за наем за помещение /библиотека/ до края на 2015 г., съгласно сключен договор № 062/20.08.2015 г.;

5. 3 000 лв. да бъдат пренасочени за закупуване на компютри за нуждите на общинската администрация;

6. 8 310 лв. да бъдат пренасочени от резерва към дейност 122 „Общинска администрация”,, както следва: по § 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти” за закупуване на софтуер за управление на земеделски стопанства „TechnoFarm” – 3 100 лв. и по § 10-20 „Разходи за външни услуги” – 5 210 лв.;

7. 9 970 лв. да бъдат пренасочени от резерва към дейност 122 „Общинска администрация по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения” за изграждане на система за външно видеонаблюдение на обекти в община Горна Малина;

8. 4 800 лв. да бъдат пренасочени от резерва към дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” по § 51-06 за упражняване на строителен надзор за „Ремонтни дейности по възстановяването на яз. „Белопопци”, землище на с. Белопопци”;

9. 3 160 лв. да бъдат пренасочени от резерва към дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”, както следва: по § 52-06 за изготвяне на проекти за „Реконструкция на съществуваща помпена станция и шахтов кладенец и външен водопровод в землище на с. Горно Камарци, община Горна Малина” – 2 160 лв. и по § 10-62 „Разходи за застраховки” – 1 000 лв.;

10. 10 500 лв. да бъдат пренасочени от резерва към дейност 618 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” по § 10-20 „Разходи за външни услуги” за разплащане на съпътстващи разходи за поддържане на зелените площи на централната част на с. Горна Малина.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

Х

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини