Решение №32

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            …………………………………………………………………………………………

По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-н Николай Стоилов – общински съветник по предложение № 94.П-76/2/ от 17.12.2015г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, изречение второ и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 1, ал. 4, ал. 5, ал. 12, вр. чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - 1, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 32

 

Отлага за следваща сесия разглеждането по същество на предложение № 94.П-76/2/ от 17.12.2015г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на общината, относно отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс на ЕТ „Драгон – Петър Якимов“ с ЕИК: 832041876 с регистриран по Интегрираната информационна система на БАБХ животновъден обект № 2128 – 0206, без провеждане на търг или конкурс за срок от 5 стопански години до 30.09.2020 г. по цени съгласно Тарифата на ОбС Горна Малина, приета с решение № 94 по протокол № 4/13.02.2012 г., на земеделски земи, находящи се в с. Априлово:

1.1. Имот № 000056 с площ от 63.441 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Буето“ с акт за частна общинска собственост № 889/27.06.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.08.2005 г., том VIII, № 130;

1.2. Имот № 000152 с площ от 23.735 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Герена“ с акт за частна общинска собственост № 964/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.08.2005 г., Том IХ, № 54;

1.3. Имот № 023001 с площ от 31.949 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VI-та категория, находящ се в местността „Под корията“ с акт за частна общинска собственост № 979/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.08.2005 г., Том IX, № 41.

Обща площ: 119.125 дка.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

Х

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

Връща

Новини