Решение №31

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 94.Г-42/2//15.12.2015 г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 24 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 31

 

1. Изменя свое решение № 186 по протокол № 8 от 11.09.2015 г., като в т. 1 на ред 6 отгоре надолу в диспозитива променя сумата от „66.50 лв. с ДДС“ на „34.56 лв. (тридесет и четири лева и петдесет и шест стотинки) с ДДС“.

2. Потвърждава постановеното в останалата му част.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини