Решение №30

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-120/15.12.2015г.от инж. Ангел Жиланов - кмет на общината, с оглед осигуряване на приемственост между настоящия общински съвет, избран за мандат 2015 -2019 година и общинските съвети от предходни мандати и на основание чл. 21, ал. 2 предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по аргумент за противното на чл. 11 от Закона за нормативните актове вр. чл. 81 ал. 3 отПравилника и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 30

 

Потвърждава и приема нормативните актове, издадени от общински съвети Горна Малина в предходни мандати.

 

Мотиви: по аргумент за противното на  чл. 11 от Закона за нормативните актове, няма настъпили важни и многобройни промени, които да налагат отмяната на действащата подзаконова нормативна уредба и заменяването й с нова, която да урежда същата материя.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини