Решение №28

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-119/08.12.2015г от инж. Ангел Жиланов -кмет на общината, станалите разисквания и  на основание чл.59, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, с 8 гласа - за, против - няма, въздържали се - 5, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 28

 

Дава съгласие община Горна Малина да субсидира ФК „Звездец“ Горна Малина за спортно състезателната 2016г., за развитие на футбола на територията на община Горна Малина и участие във футболното първенство на Зоналния областен съвет при БФС, съгласно приложената проектосметка.

Проектосметка за финансиране на ФК“Звездец“ Горна Малина за 2016г. под формата на субсидия:

Наименование на разхода

Параграф

Предложение от ФК“Звездец“ /дофинансиране от общинския бюджет/

Съдийски и лекторски разходи

10-40

3 000 лв.

Превоз на състезатели

10-20

2 000 лв.

Храна и възстановяване на състезатели

10-11

1 400 лв.

Хонорар на треньори

02-02

3 000 лв.

Картотекиране на състезатели

10-20

600 лв.

Екипировка

10-13

1 500 лв.

Други разходи /транспорт за футболни срещи и тренировъчен процес/

10-98

3 300 лв.

Охрана

 

1 500 лв.

Наем спортен комплекс

 

1 000 лв.

ВСИЧКО:

 

17 300 лв.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Х

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

Връща

Новини