Решение №27

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-116/04.12.2015г от инж. Ангел Жиланов -кмет на общината, станалите разисквания и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, с 8 гласа - за, против - няма, въздържали се - 5, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 27

 

Одобрява компенсираните промени по списъка за капиталовите разходи за 2015 г., както следва:

 

Вътрешни компенсирани промени на разчета за капиталовите вложения за 2015 г.:

Наименование и
местонахождение на обекта

 

Дейност

§§

Разчет
2015

по източници на финансиране:

Целева
субсидия
§ 31-13

Продажби
чл. 127 от ЗПФ

Собств ср-ва

Прех. салдо от 2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. "Местни отговорности"

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-02170 с. Априлово - с. Гайтанево"

Било:

832

§ 51-00

57100

57100

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-02170 с. Априлово - с. Гайтанево"

Става:

832

§ 51-00

57550

57550

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-03173 с. Саранци - с. Макоцево"

Било:

832

§ 51-00

33000

33000

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-03173 с. Саранци - с. Макоцево"

Става:

832

§ 51-00

34490

34490

 

 

 

Обект:"Реконструкция на общински път SF-03176 от главен път до с. Осойца"

Било:

832

§ 51-00

33700

30000

3700

 

 

Обект:"Реконструкция на общински път SF-03176 от главен път до с. Осойца"

Става:

832

§ 51-00

34490

34490

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-03174 от разклона на с. Макоцево - с. Чеканчево до с Чеканчево"

Било:

832

§ 51-00

10000

10000

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-03174 от разклона на с. Макоцево - с. Чеканчево до с Чеканчево"

Става:

832

51-00

10240

10240

 

 

 

Обект:"Реконструкция на общински път SF-03175 сп. Негушево -с. Негушево"

Било:

832

§ 51-00

20100

20100

 

 

 

Обект:"Реконструкция на общински път SF-03175 сп. Негушево -с. Негушево"

Става:

832

§ 51-00

14030

13430

600

 

 

Обект: "Разширение на ел. мрежа в общината"

Било:

604

§ 51-00

20000

20000

 

 

 

Обект: "Разширение на ел. мрежа в общината"

Става:

604

§ 51-00

20000

20000

 

 

 

Обект: "Ремонт на улична мрежа в населените места:
с. Осойца - 13200 лв.
с. Априлово - 10600 лв.
с. Стъргел - 18000 лв.
с. Долна Малина - 13000 лв.
с. Белопопци - 11200 лв.
с. Макоцево - 14000 лв.
с. Саранци - 13000 лв.
с. Долно Камарци - 10000 лв.
с. Чеканчево - 12607 лв.
с. Байлово - 10000 лв.

Било:

606

§ 51-00

125607

53140

72467

 

 

Обект: "Ремонт на улична мрежа в населените места:
с. Осойца - 13200 лв.
с. Априлово - 10600 лв.
с. Стъргел - 18000 лв.
с. Долна Малина - 13000 лв.
с. Белопопци - 11200 лв.
с. Макоцево - 14000 лв.
с. Саранци - 13000 лв.
с. Долно Камарци - 10000 лв.
с. Чеканчево - 12607 лв.
с. Байлово - 10000 лв.

Става:

606

§ 51-00

128607

56382

72225

 

 

Обект: "Доставка на ВиК части по населените места"

Било:

603

§ 51-00

20000

 

20000

 

 

Обект: "Доставка на ВиК части по населените места"

Става:

 

 

0

 

0

 

 

Обект: "Изработване на общ устройствен план на община Горна Малина и изготвяне на екологична оценка за общ устройствен план на община Горна Малина"

Било:

619

§ 53-09

48720

19200

26347

 

3173

Обект: "Изработване на общ устройствен план на община Горна Малина и изготвяне на екологична оценка за общ устройствен план на община Горна Малина"

Става:

619

§ 53-09

45720

9600

32947

 

3173

Обект: "Изграждане на автоматизирана поливна система в центъра на с. Горна Малина - ІІ етап"

Било:

603

§ 52-06

35000

 

35000

 

 

Обект: "Изграждане на автоматизирана поливна система в центъра на с. Горна Малина - ІІ етап"

Става:

603

§ 52-06

34200

 

34200

 

 

Обект: "Изграждане на резервоар и помпена станция в с. Горна Малина"

Било:

603

§ 52-06

30000

10000

20000

 

 

Обект: "Изграждане на резервоар и помпена станция в с. Горна Малина"

Става:

603

§ 52-06

30000

10000

20000

 

 

Обект: Ел. захранване и изграждане на захранващ водопровод в с. Горно Камарци

Било:

603

§ 52-06

85000

30000

19000

 

36000

Обект: Ел. захранване и изграждане на захранващ водопровод в с. Горно Камарци

Става:

603

§ 52-06

99760

36358

27402

 

36000

Обект: "Ремонтни дейности по възстановяването на язовир "Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и на площите под язовира от бедствия и аварии"

Било:

283

§ 51-00

280896

 

 

 

280896

Обект: "Ремонтни дейности по възстановяването на язовир "Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и на площите под язовира от бедствия и аварии"

Става:

283

§ 51-00

285696

 

4800

 

280896

Обект: "ППР за екопътека и пространствата около нея: паметник "Арабаконак" до извора на река Бебреш през стара мандра в землището на с. Стъргел"

Било:

618

§ 52-06

9960

9960

 

 

 

Обект: "ППР за екопътека и пространствата около нея: паметник "Арабаконак" до извора на река Бебреш през стара мандра в землището на с. Стъргел"

Става:

618

§ 52-06

9960

9960

 

 

 

Обект: "Доставка и монтаж на пожаро-известителна инсталация за обект: "Спортна зала - Горна Малина"

Било:

714

§ 52-03

17533

 

17533

 

 

Обект: "Доставка и монтаж на пожаро-известителна инсталация за обект: "Спортна зала - Горна Малина"

Става:

714

§ 52-03

17533

 

17533

 

 

Обект: "Закупуване на 6 бр. компютри за общинската администрация"

Било:

122

§ 52-01

8000

 

 

8000

 

Обект: "Закупуване на 9 бр. компютри за общинската администрация"

Става:

122

§ 52-01

11000

 

11000

 

 

Обект: "Изграждане на система за външно видеонаблюдение в с. Горна Малина"

Било:

122

§ 52-03

0

 

0

0

 

Обект: "Изграждане на система за външно видеонаблюдение в с. Горна Малина"

Става:

122

§ 52-03

13470

 

13470

 

 

Обект: "Закупуване на програмни продукти" /НМА/

Било:

122

§ 53-01

0

 

0

 

 

Обект: "Закупуване на програмни продукти" /НДА/

Става:

122

§ 53-01

4200

 

4200

 

 

Обект: "Закупуване на котел за твърдо гориво за ОУ с. Долно Камарци"

Било:

322

§ 52-03

0

 

0

 

 

Обект: "Закупуване на котел за твърдо гориво за ОУ с. Долно Камарци"

Става:

322

§ 52-03

3700

 

3700

 

 

Обект: Закупуване на поземлен имот - нива с площ от 2000 дка в с. Гайтанево

Било:

619

§ 54-00

0

 

0

 

 

Обект: Закупуване на поземлен имот - нива с площ от 2000 дка в с. Гайтанево

Става:

619

§ 54-00

3000

 

3000

 

 

Всичко "Местни отговорности"

Било:

 

 

834616

292500

214047

8000

320069

Всичко "Местни отговорности"

Става:

 

 

857646

292500

245077

0

320069

 

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

Х

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Х

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

Х

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                               ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини