Решение №25

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-115/04.12.2015г. от инж. Ангел Жиланов -кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5  от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 81, ал. 3 от Правилника и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, с 6 гласа - за, против - 3, въздържали се - 4, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 25

 

Не разпределя средствата от резерва в размер на 96 000 лв., приет в „Местни отговорности“.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

Х

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

Х

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

Х

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

Х

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

Връща

Новини