Решение №24

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-81/1/15.12.2015г. от инж. Ангел Жиланов -кмет на общината и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5  от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 81, ал. 3 от Правилника и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - 1, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 24

 

            Отменя изцяло свое решение № 168 по протокол № 8/11.09.2015 г.

 

Мотиви: Решение № 168 по протокол № 8/11.09.2015 г. е взето на основание предложение № 61.00-81/03.09.2015 г. от инж. Емил Найденов – кмет на община Горна Малина за разпределяне на средства от резерва за 2015 г. в размер на 79 290.00 лв.  Прието е от ОбС Горна Малина след обсъждане в постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет, със 7 гласа „за“. 

            Депозираното и обсъдено предложение на хартиен носител не кореспондира с диспозитива на цитираното по-горе решение. Видно от последното, ОбС е гласувал резерв за2016 г., съгласно действащото законодателство в „Местни отговорности” в размер на 46 000 лв.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини