Решение №22

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-104/23.11.2015 г. от инж. Ангел Жиланов -кмет на общината, станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/ и оперативните й цели за насърчаване включването в образованието на рискови групи, увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за включване в образование и обучение, както политиките и ключовите мерки за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и в изпълнение на общинския план за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение /2015-2020/, приет с решение № 165 от протокол № 8/11.09.2015 г. на Общински съвет Горна Малина,  с 11 гласа - за, против - 1, въздържали се - няма, 1 отсъства - Иванка Младенова, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 22

 

Утвърждава сумата до 6 000.00 лв. (шест хиляди лева) с ДДС – собствени средства на община Горна Малина да се използват за превоз на децата до 5 годишна възраст до ОДЗ и на учениците, навършили 16 години до общинските училища през 2016г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

Х

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини