Решение №21

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-66(1)/23.11.2015г. от инж. Ангел Жиланов -кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5  от Закона  за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост вр. чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност вр. чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №21

 

1. Отменя свое решение № 187 по протокол № 8 от 11.09.2015 г. и вместо него постановява:  Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Байлово, Община Горна Малина:

1.1. Имот № 040050 с площ от 0.730 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Турски кър“, с акт за частна общинска собственост № 2032/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г. Том VII № 19;

1.2. Имот № 040040 с площ от 4.002 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2033/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г. Том VII № 20;

1.3. Имот № 040036 с площ от 0.870 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2034/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 42;

1.4. Имот № 040016 с площ от 3.479 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2035/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 44;

1.5. Имот № 036064 с площ от 0.492 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2036/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014г. Том VII № 47;

1.6. Имот № 036061 с площ от 1.431 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2038/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 52;

1.7. Имот № 036051 с площ от 1.854 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2039/19.05.2014г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 55;

1.8. Имот № 036033 с площ от 1.366 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2040/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 58;

1.9. Имот № 036030 с площ от 0.898 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.500 дка VI-та категория и 0.398 дка III-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2041/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014г. Том VII № 60;

1.10. Имот № 035053 с площ от 0.764 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.763 дка VI-та категория и 0.001 дка – III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2042/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 62;

1.11. Имот № 036024 с площ от 2.178 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2043/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 63;

1.12. Имот № 035049 с площ от 0.645 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2044/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 71;

1.13. Имот № 035048 с площ от 2.400 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.508 дка VI-та категория и 1.892 дка III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2045/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 72;

1.14. Имот № 035044 с площ от 0.778 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2046/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 73;

1.15. Имот № 035036 с площ от 1.521 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2047/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 74;

1.16. Имот № 035033 с площ от 0.713 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2048/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 75;

1.17. Имот № 035016 с площ от 0.435 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2049/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 76;

1.18. Имот № 034018 с площ от 0.468 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.340 дка VI-та категория и 0.128 дка III-та категория, находящ се в местността „Зад селото“ с акт за частна общинска собственост № 2050/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 77;

1.19. Имот № 032051 с площ от 0.700 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Овнарника“, с акт за частна общинска собственост № 2051/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 78;

1.20. Имот № 028011 с площ от 1.001 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Гьола“ с акт за частна общинска собственост № 2052/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 09.06.2014 г. Том VII № 96;

1.21. Имот № 028004 с площ от 5.987 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Гьола“ с акт за частна общинска собственост № 2053/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 100;

1.22. Имот № 022026 с площ от 0.789 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2054/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 102;

1.23. Имот № 022015 с площ от 0.439 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2055/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014г. Том VII № 104;

1.24. Имот № 022011 с площ от 1.652 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.686 дка VI-та категория и 0.966 дка III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2056/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 106;

1.25. Имот № 020010 с площ от 0.604 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.263 дка VI-та категория и 0.341 дка III-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2057/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 111;

1.26. Имот № 018010 с площ от 3.342 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2058/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 114;

1.27. Имот № 018006 с площ от 1.876 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2059/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 12.06.2014 г. Том VII № 125;

1.28. Имот № 017024 с площ от 2.551 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2060/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.06.2014 г. Том VII № 126;

1.29. Имот № 017013 с площ от 0.696 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2061/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 12.06.2014 г. Том VII № 127;

1.30. Имот № 009050 с площ от 0.522 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2062/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 12.06.2014 г. Том VII № 134;

1.31. Имот № 009048 с площ от 1.507 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2063/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.06.2014 г. Том VII № 185;

1.32. Имот № 009045 с площ от 0.664 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2064/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.06.2014 г. Том VII № 186;

1.33. Имот № 009043 с площ от 1.000 дка с начин на трайно ползване „Нива“, X-та категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2065/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.06.2014г. Том VII № 187.

Обща площ за отдаване под наем: 48.354 дка.

2. Определя срок на договора – 3 стопански години.

3. Определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 94 по Протокол № 4/13.02.2012г. на ОбС както следва:

3.1. За имот № 040050 – 12.41 лв.

Цената е формирана по следната формула: 0.730 дка площ х 17.00 лв. за „Нива“ III-та категория = 12.41 лв.;

3.2. За имот № 040040 – 44.02 лв.

Цената е формирана по следната формула 4.002 дка площ х 11.00 лв. за „Нива“ VI-та категория = 44.02 лв.;

3.3. За имот № 040036 – 9.57 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.870 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 9.57 лв.;

3.4. За имот № 040016 – 38.27 лв. 

Цената е формирана по следната формула 3.479 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 38.27 лв.;

3.5. За имот № 036064 – 5.41 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.492 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 5.41 лв.;

3.6. За имот № 036061 – 15.74 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.431 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 15.74 лв.;

3.7. За имот № 036051 – 20.39 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.854 дка площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 20.39 лв.;

3.8. За имот № 036033 - 15.03 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.366 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 15.03 лв.

3.9. За имот № 036030 – 12.27 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.500 дка площ х 11.00 лв. за нива VI – та категория + 0.398 дка x 17.00 лв. за нива III-та категория = 5.5 + 6.77 = 12.27 лв.;

3.10. За имот № 035053 – 8.41 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.763 дка площ х 11.00 лв. за нива VI – та категория + 0.001 дка x 17.00 лв. за нива III-та категория = 8.39 + 0.02 = 8.41 лв.;

3.11. За имот № 036024 – 23.96 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.178 дка площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 23.96 лв.;

3.12. За имот № 035049 – 10.97 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.645 дка площ х 17.00 лв. за нива III-та категория = 10.97 лв.;

3.13. За имот № 035048 – 37.75 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.508 дка площ х 11.00 лв. за нива VI – та категория + 1.892 дка x 17.00 лв. за нива III-та категория = 5.59 + 32.16 = 37.75 лв.;

3.14. За имот № 035044 – 8.56 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.778 дка площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 17.42 лв.;

4.15. За имот № 035036 – 16.73 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.521 дка площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 16.73 лв.;

3.16. За имот № 035033 – 7.84 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.713 дка площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 7.84 лв.;

3.17. За имот № 035016 – 7.40 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.435 дка площ х 17.00 лв. за нива VI -та категория = 7.40 лв.;

3.18. За имот № 034018 – 5.92 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.340 дка площ х 11.00 лв. за нива VI – та категория + 0.128 дка x 17.00 лв. за нива III-та категория = 3.74 + 2.18 = 5.92 лв.;

3.19. За имот № 032051 – 4.20 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.700 дка площ х 6.00 лв. за нива X -та категория = 4.20 лв.;

3.20. За имот № 028011 – 6.00 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.001 дка площ х 6.00 лв. за нива X-та категория = 6.00 лв.

3.21. За имот № 028004 – 35.92 лв. 

Цената е формирана по следната формула 5.987 дка площ х 6.00 лв. за нива X -та категория = 35.92 лв.;

3.22. За имот № 022026 – 8.68 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.789 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 8.68 лв.;

3.23. За имот № 022015 – 4.83 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.439 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 4.83 лв.;

3.24. За имот № 022011 – 23.97 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.686 дка площ х 11.00 лв. за нива VI – та категория + 0.966 дка x 17.00 лв. за нива III-та категория = 7.55 + 16.42 = 23.97 лв.;

3.25. За имот № 020010 – 8.69 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.263 дка площ х 11.00 лв. за нива VI – та категория + 0.341 дка x 17.00 лв. за нива III-та категория = 2.89 + 5.80 = 8.69 лв.;

3.26. За имот № 018010 - 36.76 лв. 

Цената е формирана по следната формула 3.342 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 36.76 лв.

3.27. За имот № 018006 – 20.64 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.876 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 20.64 лв.

3.28. За имот № 017024 – 28.06 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.551 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 28.06 лв.

3.29. За имот № 017013 – 7.66 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.696 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 7.66 лв.;

3.30. За имот № 009050 – 3.13 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.522 дка площ х 6.00 лв. за нива X - та категория = 3.13 лв.;

3.31. За имот № 009048 – 9.04 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.507 дка площ х 6.00 лв. за нива X - та категория = 9.04 лв.;

3.32. За имот № 009045 – 3.98 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.664 дка площ х 6.00 лв. за нива X - та категория = 3.98 лв.;

3.33. За имот № 009043 – 6.00 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.000 дка площ х 6.00 лв. за нива X - та категория = 6.00 лв.

Общо: 508.21 лв.

На основание чл. 45, ал. 1 ЗДДС върху цените не се начислява ДДС.

4. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търга през 2016 г. и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини