Решение №20

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.П-60(3)/18.11.2015г. от инж. Ангел Жиланов -кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 37и, ал. 1, ал. 4, ал. 5, ал. 7, ал. 12 вр. чл. 24а, ал. 2, т 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  с 6 гласа - за, против - 3, въздържали се - 4, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 20

 

1. Не предоставя на Пламен Христов Христов с регистриран по Интегрираната информационна система на БАБХ животновъден обект № 2131 – 0137, находящ се в с. Горна Малина без провеждане на търг или конкурс за срок от 5 стопански години до 30.09.2020 г. по цени съгласно Тарифата на ОбС Горна Малина, приета с решение № 94 по протокол № 4/13.02.2012 г., следните земеделски земи, находящи се в землището на с. Априлово:

1.1. Имот № 000040 с площ от 94.920 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VI-та категория, находящ се в местността „Ушите“ с акт за частна общинска собственост № 970/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.08.2005 г., том IX, № 61;

1.2. Имот № 007005 с площ от 3.249 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VI-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 955/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.08.2005 г., Том IХ, № 65;

1.3. Имот № 008002 с площ от 7.507 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IX-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 984/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.08.2005 г., Том IX, № 76.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

Х

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

Х

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

Х

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

 

Х

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

Връща

Новини