Решение №19

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-103/10.11.2015г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 41, ал. 1, т. 1, чл. 43, чл. 53, чл. 77 и сл. от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 126 по протокол № 10 от 26.11.2008 г., с 13 гласа – за, против - няма,  въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №19

 

1. Определя пазарна цена в размер на:

1.1. 4718 лв. за имот № 010017 с площ от 4.977 дка с начин на трайно ползване „Ливада“, 4.230  дка IX-та категория и 0.747 дка V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с. Стъргел;

1.2. 6750.00 лв. за имот № 018004 с площ от 7.072 дка с начин на трайно ползване „Ливада“, 5.586  дка IX-та категория и 1.486 дка V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с. Стъргел;

1.3. 3761.00 лв. за имот № 018009 с площ от 3.828 дка с начин на трайно ползване „Ливада“, 1.799  дка IX-та категория и 2.029 дка V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с. Стъргел;

1.4. 3127.00 лв. за имот № 018013 с площ от 3.071 дка с начин на трайно ползване „Ливада“, 0.307  дка IX-та категория и 2.764 дка V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с. Стъргел;

На основание чл.45 от Закона за данък върху добавената стойност, върху цената не се начислява ДДС.

2. Определя продажбата да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Упълномощава кмета на общината да утвърди тръжните книжа, определи специфичните условия на търга и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини