Решение №18

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-92/14.09.2015г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №18

 

1. Дава съгласие за разделяне на имот № 000109 с площ от 209.284 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ Х-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ в землището на с. Чеканчево – с акт за общинска собственост № 1051/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 39, на два имота - съответно № 000145 с площ от 49.654 дка и № 000146 с площ от 159.630 дка.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да изготви през 2016 г. актове за публична общинска собственост в изпълнение на настоящото решение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини