Решение №17

дек 29, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 5  от 29.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение от г-н Николай Стоилов по предложение № 61.00-73/26.08.2015 г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост вр. § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ бр. 62/2010 г.), с 11 гласа – за, против – 1, въздържали се - 1, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №17

 

Отлага за следваща сесия разглеждането по същество на предложение № 61.00-73/26.08.2015 г. от кмета на общината по мотивирано предложение на началника на ОбС „Земеделие“ Горна Малина вх. № 58.00-24/20.08.2015 г. по описа на Община Горна Малина за предоставяне за възстановяване на наследниците на Иван Николов Маринов имот № 001058 с площ от 6.060 дка в землището на с. Стъргел.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 

 

Х

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

Х

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

Връща

Новини