Решение №16

дек 9, 2015

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА МАЛИНА

 

 

Препис-извлечение от
протокол № 4 от 09.12.2015г.
на ОбС Горна Малина

 

……………………………………………………………………………………………

 

По точка 1.5. от дневния ред:

 

След направеното предложение №94.К-62/1//02.12.2015г. от инж.Ангел Жиланов, кмет на общината, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8; чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 4 гласа за, против-5, въздържали се-3, един отсъства-Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №16

 

1. Не утвърждава сумата от 1 553.74 лв. (хиляда петстотин петдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки), съответстваща на частта на Елена Стоянова Илиева – 28.88 % идеални части от общите части на блок 1, вх. 1, кв. 38 по регулационния план на с. Горна Малина, която да бъде използвана за покриване на разходите по ремонта на покрива.

Поименно гласуване

по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

Х

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

Х

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

Х

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

Х

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /П/

Връща

Новини