Съобщение

В изпълнение на изискванията на чл.39, ал.2 Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване

Прочети повече

Съобщение за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

На основание НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016г.. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Прочети повече

Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на язовир „Долно Камарци”, община Горна Малина”

В изпълнение на задълженията си по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) Община Горна

Прочети повече