Наредби

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина


Наредба за управление на общинските пътища


Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна Малина
– Регистър на общинските детски градини в община Горна Малина
– Регистър на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие в община Горна Малина


Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина в сила от 24.01.2018 г.


Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Горна Малина


Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина